Xử lý lỗi không đọc được tiếng Việt

Nếu xem blog của mình thấy chữ bị loạn mã khó xem, mời các bạn tham khảo giải pháp ở link này :
Hỏi Đáp trên Forum Opera Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.