Disney Princess books

Đây là 2 quyển trong bộ Disney Princess. Một quyển là Phonics & một quyển là Math.
Nội dung cơ bản cũng tương tự các quyển phát âm và toán Disney khác, nhưng 2 quyển này dùng hình ảnh Barbie chứ không phải các nhân vật hoạt hình.

Xin mời download :

BARBIE PHONICS

BARBIE MATH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.